Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Представиха първите две модерни линейки за спешната помощ

Пред­с­тавиха пър­вите две от общо 400 очак­вани линейки за спеш­ната помощ у нас вчера, съобщи Нюз.бг. Те са закупени с финан­совата под­к­репа на Европейс­кия фонд за регионално раз­витие. Минис­тър на здравеопаз­ването Кирил Ананиев увери, че до края на 2021 ще получим всички останали линейки. Очаква се дотогава да има 400 напълно оборуд­вани нови линейки. По думите на минис­търа Спеш­ния цен­тър в София има голяма нужда от тези линейки, тъй като има много остарял парк. Санитар­ните автомобили са оборуд­вани с модерни сред­с­тва за комуникация и животос­пасяващи уст­ройс­тва, които да поз­волят бързо и ефек­тивно оказ­ване на помощ, особено в по-отдалечените райони и сред най-уязвимите групи пациенти. Церемонията по приемането на линей­ките се със­тоя в присъс­т­вието на ръководителя на Пред­с­тавител­с­т­вото на Еврокомисията у нас Огнян Златев, минис­търа на здравеопаз­ването Кирил Ананиев и зам.-министъра на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Деница Николова. Огнян Златев под­черта, че всяка една стотинка от европейс­кия бюджет отива в полза на граж­даните, като в този случай са и за гаран­тиране на по-качествени здравни услуги. Той изрази надеж­дата си, че с тези линейки бъл­гар­с­ките медици ще бъдат улес­нени в изпъл­нение на тех­ните задъл­жения. Линей­ките са само малка част от новия мащабен проект на стой­ност 71 млн. евро, одоб­рен от ЕК, за подоб­ряването на оборуд­ването, ефек­тив­ността и дос­тъп­ността на спеш­ните здравни услуги в Бъл­гария, уточни той. В рам­ките на проекта всички 237 звена на спеш­ната помощ в цялата страна ще могат да подоб­рят със­тоянието на спеш­ните си отделения и да ги снаб­дят с най-съвременна медицин­ска тех­ника.

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...